ISSN 2729 - 8167

PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY - FOR PRIMARY SCHOOLS
EDUCATIONAL NEWS & FUN FOR CHILDREN / EDUKATÍVNE NOVINKY A ZÁBAVA PRE DETI

ISSN 2729 - 8167

About us / O nás

STARLET is an imaginative and entertaining interactive source of educational activities especially for children. Starlet Magazine offers readers a wide range of interesting topics that correspond to the curriculum given by the innovated State Education Program based on the Common European Framework of Reference.
STARLET je nápaditým zábavným interaktívnym zdrojom edukačných aktivít najmä pre deti. Starlet Magazine ponúka čitateľom široké spektrum zaujímavých tém, ktoré korešpondujú s preberaným učivom daným inovovaným Štátnym vzdelávacím programom vychádzajúcim zo Spoločného európskeho referenčného rámca/Common European Framework of Reference. 

Illustrations / Ilustrácie

The creators of the visual page of the Starlet Magazine project are young illustrators. Illustrations represents a unique space of fun activities.
Tvorcami vizuálnej stránky projektu Starlet Magazine sú mladí ilustrátori. Ilustrácie predstavujú jedinečný priestor zábavných aktivít.

Creative competitions /
Tvorivé súťaže

CREATIVE COMPETITIONS support hidden talents.
TVORIVÉ SÚŤAŽE podporujú skryté talenty.

Crosswords / Tajničky

Crosswords support pragmatic competencies, where the student can combine letters into words. Crosswords use illustrations and descriptive sentences help to understand the meaning of words.
Tajničky podporujú pragmatické kompetencie, kedy žiak dokáže spájať písmená do slov. Ilustrácie a opisné vety pomáhajú pochopiť význam slov.

Quizzzes / Kvízy

Quizes allow you to express agreement, disagreement using degrees of certainty.
Kvízy umožňujú  vyjadriť súhlas alebo nesúhlas vyjadrenia pomocou stupňov istoty.

Own texts / Vlastné texty

Texts allow description of yourself, your home, school, and classmates,…. in a simpleway. Children communicate in a simple way with a partner in a short dialogue on familiar topics.

Umožňujú jednoduchým spôsobom opísať seba, svoj domov, školu, spolužiakov, dohovoriť sa jednoduchým spôsobom s partnerom v krátkom dialógu na známe témy.

Illustrated reading / Maľované čítanie

The children learn to identify and understand by visual stimuli.
Deti sa učia identifikovať a porozumieť cez vizuálne podnety.

Games / Hry

Games help to motivate and offer the most entertaining way to immediately use a foreign language.
Hry pomáhajú motivovať a ponúkajú najzábavnejší spôsob, ako bezprostredne používať cudzí jazyk.

Socio-lingual funny games / Sociolingválne zábavné hry

SOCIO-LINGUAL FUNNY GAMES  help children communicate as partners in a simple way in a short dialogue.
Socio-lingválne zábavné hry pomáhajú partnerom dohovoriť sa jednoduchým spôsobom v krátkom dialógu.

Audiovizual dictionary / Audiovizuálny slovník

Our DICTIONARY contains illustrated words and expressions based directly on individual topics. It supports correct vocabulary pronunciation with audio recordings and transcription.
Náš SLOVNÍK obsahuje ilustrované slová a výrazy vychádzajúce priamo z jednotlivých tém. Zvukovými nahrávkami a transkripciou podporuje ovládanie výslovnosti slovnej zásoby.

Comics / Komiksy

COMICS motivate to perceive language in a natural way. These add value to reading exercises with comprehension.
KOMIKSY motivujú k vnímaniu jazyka prirodzeným spôsobom. Pridanou hodnotou sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením.

Solidifying / Spájačky

Solidifying offer a choice of options, thus supporting the practice of simple, thematically focused means of expression.
Spájačky ponúkajú vybrať si z možností, čím podporuje precvičenie jednoduchých tematicky zameraných výrazových prostriedkov. 

External activities /
Vonkajšie aktivity

EXTERNAL ACTIVITIES support learning through outdoor play, they offer sinstructions for experiments or the creation of works of art, illustrates exercises in nature, supports financial literacy, encourages the acquisition of cultural knowledge, etc..
AKTIVITY  podporujú učenie hrou v exteriéri, zahŕňajú inštrukcie k realizácii pokusov, tvorbe výtvarných diel, ilustruje cvičenie v prírode, podporujú finančnú gramotnosť, nabádajú k získavaniu kultúrnych poznatkov, atď.. 

Training materials /
Materiály na precvičovanie

TRAINING MATERIALS  are freely copyableworksheets.
MATERIÁLY NA PRECVIČOVANIE sú voľne kopírovateľné pracovné listy.

Experiments, creation
of works of art / Pokusy, tvorba výtvarných diel

Experiments, creation of works of art / Pokusy, tvorba výtvarných diel

Through personal experience, children are supported in learning through play (experiments, creation of works of art, etc.) and in the language dimension specified in tangible examples, paired with illustrations.
Osobnou skúsenosťou podporujú učenie hrou (pokusy, tvorba výtvarných diel, …) v jazykovej dimenzii špecifikovanej v konkrétnych príkladoch podporené ilustráciami.

Songs / Piesne

Songs associated with movement are a huge helper in building short-term understanding and long-term fixation of the use of grammatical phenomena, that is, the children are not yet able to understand all the structures but are able to use them.
Piesne spojené s pohybom sú obrovským pomocníkom pri rýchlej uvedomelej a dlhodobej fixácii s využitím gramatických javov, ktoré ešte nie sú schopní pochopiť, ale vedia ich využiť.

Mathematics and financial literacy / Matematika
a finančná gramotnosť

Mathematics is the matically connected with other subjects and areas of everyday life.
Matematika je tematicky prepájaná s inými predmetmi
a oblasťami bežného života.

Children's pictures / Detské obrázky

Redakčná rada

1. Vydavateľ: E-STAR,s.r.o., Pekárenská 709/22, 900 42 Dunajská Lužná
2. Vydavateľ: STARLET UNION, Dunajská 2162/1/A, 831 01 Šamorín

Šéfredaktor: Mgr. Sylvia Krivošíková

Redakčná rada:
Odborná garantka: doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc.
Člen redakčnej rady: Mgr.art. Katarína Škamlová