ISSN 2729 - 8167

PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY - FOR PRIMARY SCHOOLS
EDUCATIONAL NEWS & FUN FOR CHILDREN / EDUKATÍVNE NOVINKY A ZÁBAVA PRE DETI

ISSN 2729 - 8167

Topic Category: Dictionary

Dictionary herbs

heal vyliečiť herbal tea bylinkový čaj herb bylinka hurt ublížiť medicine liek plant rastlina poisonous jedovatý safe bezpečný scent vôňa smell vôňa sick chorý take care of starať sa use použiť Predošlé Ďalšie

Dictionary how do we travel

car auto cart voz direction smer means of transport dopravný prostriedok on foot ísť pešo plane lietadlo space vesmír steam para train vlak transportation doprava travel cestovať travel journal cestovný denník Predošlé Ďalšie

Dictionary sing a song

address adresa afternoon poobede animal zviera colour farba drum bubon evening večer morning ráno night noc soft ball mäkká loptička whistle pískať fall padať jump skákať leaf list London bridge Londýnsky most sing spievať Predošlé Ďalšie

Dictionary perfect shapes

circle kruh hexagon šesťuholník octagon osemuholník oval ovál parallelogram rovnobežník pentagon päťuholník rectangle obdĺžnik rhombus kosoštvorec square štvorec star hviezda trapezoid lichobežník Predošlé Ďalšie

Dictionary curious about money

ATM bankomat bank banka buy kúpiť cash hotovosť coins mince earn zarobiť money peniaze pay zaplatiť save ušetriť store obchod value hodnota work pracovať Predošlé Ďalšie

Dictionary the cave secrets

bat netopier cave jaskyňa glass jar sklenený zaváraninový pohár hole diera insect hmyz rock skala saucer podsalka secret tajomstvo shape tvar speleologist ten kto skúma jaskyne study veda thread niť Predošlé Ďalšie

Dictionary picnic in the wood

fly lietať footprint stopa have got mať hungry hladný king kráľ know vedieť look pozerať picnic basket piknikový kôš princess princezná queen kráľovná say povedať wood les Predošlé Ďalšie

Dictionary human senses

blind slepý deaf hluchý ear ucho eye oko hand ruka hear počuť nose nos see vidieť smell cítiť taste cítiť chuť tongue jazyk touch dotknúť sa Predošlé Ďalšie